99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
หมวด:

-

 

ศตพล เหลืองอุทัย

นายศตพล  เหลืองอุทัย

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

เสาวณีย์ ไขแสง

นางสาวเสาวณีย์  ไขแสง

ตำแหน่ง : คศ.1

 

จุฑามาส บุญชาติ

นางสาวจุฑามาส  บุญชาติ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
หมวด:

 

กิติยาพร กุลบุญมา 

นางสาวกิติยาพร  กุลบุญมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ทับประโคน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
หมวด:

 

 

ถาวร เขียนเสมอ

 นายถาวร  เขียนเสมอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

 

ชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ

    นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 

นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวณัฐกฤตา  ดีมูล

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

 

 นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

อโรชา สาระชัย

นางอโรชา  สาระชัย

ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ