99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
หมวด:

 

 

นางสาวกิติยาพร  กุลบุญมา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ทับประโคน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

เขียนโดย Kru EartH IT Admin
หมวด:

 

 

ถาวร เขียนเสมอ

 นายถาวร  เขียนเสมอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

 

ชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ

    นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

 

 อรพิน คุ้มเดช

 นางอรพิน  คุ้มเดช

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

 

นายจรัญพัฒน์  ศึกษากิจ

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาวณัฐกฤตา  ดีมูล

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน

 

 นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์

ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ