เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1672

 

นันทิกาญจน์ ทรัพย์ชัชวาล

 นางสาวนันทิกาญจน์  ทรัพย์ชัชวาล

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญ

 นางชัญภัทขนิษฐ์  เหี้ยมหาญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

อำนวย ใจหวัง

นางอำนวย  ใจหวัง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ)

 

อรพิน คุ้มเดช

 นางอรพิน  คุ้มเดช

ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ชำนาญการพิเศษ)

  

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่