เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1134

  

อุไร แผ่นงา

นางอุไร  แผ่นงา

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นุชกาน รัตนศรีสุข

นางนุชกาน  รัตนศรีสุข

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

 ศตพล เหลืองอุทัย

นายศตพล  เหลืองอุทัย

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

จันทิมา ทรัพย์จันทร์

นางสาวจันทิมา  ทรัพย์จันทร์

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

  

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่