99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

 

ประวัติโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  

     ก่อตั้งขึ้นโดย นายมังกร กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ในขณะนั้น) เพื่อให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะแรกเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนระยองวิทยาคม ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ในวันที่ 3 มีนาคม 2536 (โรงเรียนจึงถือว่าวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน)

     โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ที่ดินจำนวน 31 ไร่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ก่อตั้งโรงเรียน   ปัจจุบันโรงเรียนมีบริเวณพื้นที่ทั่วไปที่ได้รับการตกแต่งให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนอ่านหนังสือของนักเรียน อาคารเรียนถาวร จำนวน 3 หลัง (อาคารสีม่วง , อาคารสีส้ม , อาคารสีฟ้า) อาคารชั่วคราว 1 หลัง อาคารหอประชุมมัลติมีเดีย 1 หลัง อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 1 หลัง โรงอาหารหลังคาโค้ง 1 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 2 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 4 หลัง บริเวณโรงเรียนยังประกอบด้วยสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามฮอกกี้ สนามเปตอง เรือนพยาบาล ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เรือนน้ำดื่ม สวนสมุนไพร อุทยานต้นไม้ในวรรณคดี ศาลาพักผ่อน หอพระพุทธรูป ลานเรียนรู้ ธรรมชาติชายคลองสาธารณะไหลผ่านโรงเรียน 
      ปีการศึกษา 2559 ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยสายใยแก้วนำแสง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi และเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้บริการรอบบริเวณโรงเรียน ทั้งในอาคารเรียนและบ้านพักครู ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มโรงเรียน 46ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้ก่อสร้างหลังคาโดมโค้งครอบสนามฮอกกี้ เพื่อส่งเสริมกีฬาฮอกกี้ในร่มให้กับนักเรียน มีผลทำให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ติดเยาวชนทีมชาติไทย จำนวน 2 คน และได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
       ปีการศึกษา 2561 ได้รับการสนับสนุนจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro:Bit เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ม.1 และ ม.4

ไม่มีเนื้อหาในฟีดนี้