99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีเนื้อหาในฟีดนี้