99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

พันธกิจ

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณภาพ ตามมาตราฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนัก มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม
  4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ไม่มีเนื้อหาในฟีดนี้