99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

เป้าหมาย

 

เป้าหมาย

 

  1. ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลของหลักสูตรสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนใช้เทคโนโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนัก มีจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ระบบการบริหาจัดการมีความรวดเร็ว ชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
  5. จัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาการทำงานให้เป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษา

ไม่มีเนื้อหาในฟีดนี้