99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

กลยุทธ์

 

 

กลยุทธ์

1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถื่น

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาพในอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีเนื้อหาในฟีดนี้