เขียนโดย Super User
ฮิต: 13630

 

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยหน่วยงานต้นสังกัด

 

 มาตรฐาน  ระดับคุณภาพ
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  รอรับการประเมิน
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  รอรับการประเมิน
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รอรับการประเมิน
 มาตรฐานที 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  รอรับการประเมิน
 มาตรฐานที่ 5 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  รอรับการประเมิน
 มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริมนโยบายของรัฐ  รอรับการประเมิน