เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 17303

 

เกณฑ์การประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สังกัด สพฐ.

 

๑.มาตรฐานด้านการป้องกัน ( ๖๐ คะแนน )

ตัวบ่งชี้
หลักฐานร่องรอย 
๑.๑ สถานศึกษาดำเนินการห้องเรียนสีขาว
( ๔๐ คะแนน )
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น
ห้องเรียนทั้งหมด 16 ห้อง

ห้องเรียนสีขาวดีเด่น 16 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100
๑.๒ สถานศึกษาจัดประกาศผลงานห้อง
เรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบ
รางวัลหรือเกียรติบัตรกระทรวงศึกษาธิการ
หน้าเสาธง ( ๕ คะแนน )

สถานศึกษา มีการดำเนินงาน ดังนี้
๑. มอบรางวัล ๔ เดือน/ครั้ง
๒. มอบรางวัล ๓ เดือน/ครั้ง
๓. มอบรางวัล ๒ เดือน/ครั้ง
๔. มอบรางวัลทุกเดือน

๑.๓ สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ( ๑๐ คะแนน )


 

 

สถานศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. การบริหารจัดการแต่งตั้งคณะทำงาน : เอกสาร
๒. มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี
๓. มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
๔. การสอดแทรกบุหรีในการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
๕. การมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา
๖. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ให้สูบบุหรี่ : กิจกรรมกดจุด
๗. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน : ภาพ

๑.๔ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เพื่อป้องกันยาเสพติด ( ๕ คะแนน )

 

สถานศึกษามีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเชิง
สร้างสรรค์ กีฬา/ดนตรี/ศิลปะ/อาชีพ/คุณธรรม ฯลฯ
๑. วางแผนจัดทำกิจกรรม
๒. ดำเนินงานตามกิจกรรม
๓. สรุปผลการดำเนินงาน
๔. รายงานผลการดำเนินงาน
คะแนนรวมมาตรฐานด้านป้องกัน ๖๐ คะแนน

 

๒. มาตรฐานด้านค้นหา ( ๑๐ คะแนน )

ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอย 
๒.๑ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
( ๒.๕ คะแนน )
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคล : (Best Practices ผอ)
- ภาคเรียนที่ ๑ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
- ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลรายบุคคลทุกคน
๒.๒ สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะ
ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพติด/กลุ่ม
ติด ( ๒.๕ คะแนน )
รายงานผลการสุ่มตรวจปัสสาวะ จาก หน่วยงานภายนอก
- ภาคเรียนทีี่ ๑ จำนวน ๑ ครั้ง
- ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๑ ครั้ง
๒.๓ สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่ม
ปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า
( ๒.๕ คะแนน )
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน
- ภาคเรียนทีี่ ๑ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน
- ภาคเรียนที่ ๒ ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนทุกคน
๒.๔ สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจ
สภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด
( ๒.๕ คะแนน )
แบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้
สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
- ภาคเรียนทีี่ ๑
- ภาคเรียนที่ ๒
คะแนนรวมมาตรฐานด้านค้นหา ๑๐ คะแนน

 

๓. มาตรฐานด้านรักษา ( ๑๐ คะแนน )

ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอย 
๓.๑ สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัด
รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น    
( ๕ คะแนน )

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้                           
๑. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา
๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษา
๔. มีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อ 
๓.๒ สถานศึกษามี "คลินิกเสมารักษ์"
(จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา)
( ๕ คะแนน )


สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. จัดตั้ง "คลินิกเสมารักษ์"
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "คลินิกเสมารักษ์"
๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน "คลินิกเสมารักษ์"
๔. รายงานผลการดำเนินงาน
คะแนนรวมมาตรฐานด้านการรักษา ๑๐ คะแนน

 

๔. มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง ( ๑๐ คะแนน )

ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอย 
๔.๑ สถานศึกษามีตู้เสมารักษ์  รับเรื่องปัญ 
หายาเสพติดและอบายมุข ( ๕ คะแนน )
สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้                           
๑. มีตู้แดงเสมารักษ์
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๓. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๔. รายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหา เรื่องปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุข

๔.๒ สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม/
ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
( ๕ คะแนน )

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. ดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
๒. รับสมัครนักเรียน
๓. ดำเนินกิจกรรม
๔. สรุปการจัดกิจกรรม
คะแนนรวมมาตรฐานด้านการรักษา ๑๐ คะแนน

 

๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ( ๑๐ คะแนน )

ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอย
๕.๑ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
( ๒ คะแนน )

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย
๒. กำหนดยุทธศาสตร์
     - วิสัยทัศน์
     - พันธกิจ
     - เป้าประสงค์
๓. แผนงาน/โครงการ
๔. กำหนดมาตรการ
     - การลงโทษ
     - สร้างขวัญกำลังใจ

๕.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมหลักโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ( ๒ คะแนน )
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
๒. โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรีและ
แอลกอฮอล์ : เอกสาร
๓. ชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด
๔. คลินิกเสมารักษ์/ตู้แดงเสมารักษ์

๕.๓ สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงาน
และมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
( ๒ คะแนน )

สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๒. บันทึกการประชุม
๓. ห้องปฏิบัติกิจกรรม : กลุ่มกิจการนักเรียน
๔. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม
๕.๔ สถานศึกษามีความร่วมมือและประสาน
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน ( ๒ คะแนน )
บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่าย
เช่น โรงพยาบาล  สถานีตำรวจ ค่ายทหาร
สถานศึกษาเครือข่าย ไตรภาคี ฯลฯ


๕.๕ สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ( ๒ คะแนน )


สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
๒. กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
๓. บันทึกการกำกับ ติดตาม
๔. รายงานผลการดำเนินงานให้ต้นสังกัดทราบ
คะแนนรวมมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ๑๐ คะแนน

 

 ตัวอย่างแบบสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน