เขียนโดย Kru EartH IT Admin
ฮิต: 1030

 

 

1.นายวินัย  ฉิมวงษ์ พ.ศ. 2537  ตำแหน่ง : ครูใหญ่ 

2.นายวินัย  ฉิมวงษ์ พ.ศ. 2539  ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ 

 3.นายวินัย  ฉิมวงษ์ พ.ศ. 2542  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

4.นางสาวปัทมรัตน์  เต็มพิทักทักษ์

พ.ศ. 2543

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

5.นายชูโต  แสงพงษ์ชัย

พ.ศ. 2544 - 2549 

 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

6.นางสาวสุริสา  บุญโชติหิรัญ

พ.ศ. 2549 - 2552

 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

7.นายธวัชชัย  สุวรรณนาคะ

พ.ศ. 2552 - 2558 

 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

8.นายถาวร  เขียนเสมอ

พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หมวด: