99 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย 7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

038-684464, 038-684925 Fax:038-684464
rayongwitnikhom2@spm18.go.th

เขียนโดย Super User

 

มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริมนโยบายของรัฐ

 

 มาตรฐานที่ 6 มาตรการส่งเสริมนโยบายของรัฐ  กิจกรรม ร่องรอย 
1.จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนโยบายเร่งด่วนของรัฐ    
2.ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย    
3.มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ    
4.นำผลที่ได้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา    
เขียนโดย Super User

 

มาตรฐานที่ 5 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

 

 มาตรฐานที่ 5 เอกลักษณ์และอัตลักษณ์  กิจกรรม ร่องรอย 
 1. จัดโครงการ    
 2. ผลการดำเนินงานโครงการ    
เขียนโดย Super User

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรม ร่องรอย
 1. การมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม    
 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น    
 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    
เขียนโดย Super User

 

มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  กิจกรรม  ร่องรอย
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สถานศึกษาและต้นสังกัดใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน
เพื่อยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   
เขียนโดย Super User

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กิจกรรม  ร่องรอย/หลักฐาน
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน    
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    
2.1 การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนา วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม
   
2.2 การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ    
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง กายภาพและสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
   
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา