มอบเกียรติบัติแก่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม มอบเกียรติบัติแก่คณะกรรมการนักเรียน

ปีการศึกษา 2563